powrót

Regulamin księgarni internetowej

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

I. Ogólne informacje o księgarni internetowej

 1. Księgarnia internetowa [zwana dalej „Księgarnią”], działająca pod adresem www.przeswit.com, prowadzona jest przez wydawnictwo Prześwit [zwane dalej „Wydawnictwem”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16/23, 00-349 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 360989510, NIP: 1251344097.
 2. Księgarnia zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jej ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane kontaktowe: Wydawnictwo Prześwit, ul. Tamka 16/23, 00-349 Warszawa, tel. 503 079 466, e-mail: ksiegarnia@przeswit.com

II. Zasady zakupów i płatności

 1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Na stronach internetowych Księgarni publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie Księgarni informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Księgarni oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
 4. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk”.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie Księgarni. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki i podaje dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i jego akceptację.
 6. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 7. Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia.
 8. E-mail potwierdzający zamówienie stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.
 9. Na zamówione produkty wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w formularzy zamówienia zaznaczyć pole „Chcę fakturę”.
 10. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wydawnictwo akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Wydawnictwa lub płatność elektroniczną za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24.
 11. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania towaru. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem ksiegarnia@przeswit.com. W razie braku możliwości anulowania kosztami przesyłki lub transportu obciążony będzie zamawiający.
 12. W sytuacji, kiedy Księgarnia nie może spełnić zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, we wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Klientem.
 13. Ceny produktów w Księgarni zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie.

III. Rejestracja

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Księgarni jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Klient może także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowany użytkownik. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Umowa o prowadzenie konta w Księgarni zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Księgarnię na podany adres e-mail. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne. Posiadanie konta w Księgarni pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych – Księgarnia będzie rozpoznawała Klienta jako stałego użytkownika.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta należy wysłać informację z prośbą o usunięcie konta.
 4. Dokonując rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.

IV. Termin i sposób płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  1. przelew na konto bankowe Wydawnictwa Prześwit: Deutsche Bank, numer konta: 72 1910 1048 2753 7791 6813 0001 – w tytule przelewu należy podać tytuł zamówionej publikacji,
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24, PAYPRO S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

V. Koszty wysyłki

 1. Wydawnictwo pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od cennika przewoźnika (Poczta Polska).
 2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się w tabeli opłat opublikowanej na stronie Księgarni.
 3. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską.
 4. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.

VI. Dostawa

 1. Książki i inne towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.
 2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W wypadku zamówienia treści cyfrowych nieutrwalonych na trwałym nośniku (a więc m.in. e-booków) zamówione produkty są dostępne od momentu potwierdzenia wpłaty/przelewu. W celu skorzystania z zamówionej publikacji należy zalogować się do Księgarni, wybrać zamówiony tytuł i kliknąć w przycisk „Pobierz”.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z chwilą nadania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi produktami przewoźnikowi Klient akceptuje odbiór tej przesyłki. Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym na zasadach określonych w pkt VII ust. 11 poniżej, i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo oraz kosztów bezpośredniego zwrotu, o których mowa pkt VII w ust. 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od tego dnia.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie należy wysłać na adres Wydawnictwa podany powyżej lub na adres mailowy ksiegarnia@przeswit.com.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Dlatego wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/ świadczenia, które otrzymał gratisowo lub których warunkiem otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 5. Zwracany towar oraz dowód zakupu (w szczególności fakturę VAT) należy odesłać na adres: Wydawnictwo Prześwit ul. Tamka 16/23 00-349 Warszawa z dopiskiem: „Zwrot”.
 6. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu towaru ponosi Klient.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty Wydawnictwu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu 14 dni. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi koszty zakupionego towaru, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1. Księgarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania niezniszczonego towaru. Księgarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Wydawnictwa z dodatkowymi kosztami.
 9. Zamawiając usługę (np. dostępu do serwisu), Klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim wypadku po odstąpieniu od umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli sklep wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 10. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki), Klient może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Wydawnictwo wydaje rzecz, będąc zobowiązane do przeniesienia jej własności (np. dla umowy sprzedaży pojedynczej publikacji) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – części rzeczy,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np. dla umów o prenumeratę) – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów (np. dla umów sprzedaży dostępu do serwisów internetowych lub zamówienia publikacji typu e-book) – od dnia zawarcia umowy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie, m.in.:
  1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje

 1. Wydawnictwo ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Wydawnictwa z dopiskiem: „Reklamacja”. Do przesyłki zaleca się dołączyć także dowód zakupu (np. fakturę VAT) lub jego kopię.
 3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania przez Księgarnię reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Wydawnictwo wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne produkty lub zwróci cenę towaru.
 4. Wydawnictwo nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.

IX. Promocje

 1. Sklep może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów dostępne będą na stronie Wydawnictwa i ustalane będą indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej.
 2. Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo zamieszczana na stronach Wydawnictwa.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest wydawnictwo Prześwit, z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16/23.
 3. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających Księgarnię będą przetwarzane wydawnictwo Prześwit w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez wydawnictwo Prześwit oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności Wydawnictwo uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Wydawnictwo oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Wydawnictwo jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany w odpowiedniej zakładce swojego konta.